Předběžná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zde, prosím, vyplňte nezávaznou předběžnou přihlášku Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Child details
Základní údaje dítěte

Adresa dítěte
Zde, prosím, vyplňte adresu trvalého bydliště Vašeho dítěte
Official representative

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivné, přesné a úplné.

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedené správního řízení a uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších právních předpisů.

Send application